Umowa spółki komandytowej – wszystko, co powinien wiedzieć każdy wspólnik

Za każdą spółką stoją wspólnicy. Nie inaczej jest w przypadku spółki komandytowej. Spółka komandytowa, której umowa nie zostanie prawidłowo zawarta, nie istnieje, a wspólnicy nie mogą działać za podmiot, który nie ma podmiotowości prawnej.

Umowa spółki komandytowej ma dla niej fundamentalne znaczenie – tworzy podmiot i pozwala mu później prawidłowo funkcjonować.

O czym powinien pamiętać każdy, kto decyduje się na zawiązanie spółki? Czego absolutnie nie może pomijać umowa spółki komandytowej? Zapraszamy do lektury!

Kto może zawrzeć umowę spółki komandytowej?

Umowę spółki komandytowej mogą zawrzeć tak osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wspólnikami mogą być same spółki, tylko osoby fizyczne, jak i obie te grupy w różnych proporcjach.

Jak wspomnieliśmy w innym tekście [linkowanie wewnętrzne], spółka komandytowa wprowadza ograniczenie odpowiedzialności jednej grupy wspólników i nieograniczoną odpowiedzialność innych. Wszyscy przyszli wspólnicy powinni więc mieć świadomość swojej roli w zakładanej spółce i godzić się na związane z tym prawa i obowiązki. Każdy z nich powinien wiedzieć, czy ma być komplementariuszem, czy komandytariuszem.

Poza tymi wymogami przyszły wspólnik spółki komandytowej powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymogi formalne zawarcia umowy spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej musi spełnić ogrom wymogów. Inaczej mogą powstać problemy, które będą trudne do usunięcia i czasochłonne. Krótko przedstawimy wszystkie warunki.

Forma umowy spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej prawie zawsze musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli wspólnicy nie spełnią tego wymogu, to umowa jest nieważna, a spółka nie zostaje zawiązana.

Wyjątkiem od wymogu zachowania formy aktu notarialnego jest zawarcie spółki przy wykorzystaniu internetowego wzoru umowy. Więcej na ten temat napiszemy w dalszej części tekstu.

Niezbędne elementy umowy spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta przed notariuszem, ale to wspólnicy dostarczają zazwyczaj jej treść. Jakie postanowienia powinni wpisać do jej tekstu?

Firmę i siedzibę – słowem wyjaśnienia – firma to nic innego jak nazwa spółki. Wspólnicy muszą pamiętać, że w firmie spółki komandytowej powinno znaleźć się nazwisko lub nazwa przynajmniej jednego z jej komplementariuszy i dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Siedziba powinna znajdować się w Polsce.

Przedmiot działalności spółki – czyli opis tego, czym spółka się ma zajmować. Zaznaczmy przy tym, że nie muszą być to opisy PKD. Wystarczy, że informacja nie będzie powodowała problemów z określeniem, czym spółka zamierza się zajmować.

Czas trwania spółki – ten element jest obowiązkowy tylko, jeśli spółka zostaje zawarta na czas określony. W praktyce często zamieszczana jest informacja również, jeśli spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika.

Sumę komandytową – czyli limit odpowiedzialności każdego z komandytariuszy. Dla każdego z nich suma komandytowa powinna być w umie wskazana osobno.

A co jeśli… czyli dlaczego warto dochować wymogów

Jak już wspomnieliśmy, umowa spółki komandytowej jest kluczowa dla jej późniejszego działania. Jeśli nie zostanie prawidłowo zawarta, to wspólnicy muszą liczyć się z licznymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przedstawimy krótko najważniejsze z nich.

Odmowa wpisania do rejestru przedsiębiorców

Pierwszy problem wspólnicy mogą napotkać już, gdy zaczną starania o wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców. Na tym etapie umowa spółki komandytowej przechodzi szczegółową kontrolę. Referendarz sądowy wnikliwie analizuje, czy forma umowy jest prawidłowa, wszystkie niezbędne postanowienia znajdują się w jej treści i zawarły ją uprawnione osoby. Jeśli tak nie jest, to zwraca wniosek o wpis lub wzywa do uzupełnienia jego braków.

Referendarz niestety jest tylko człowiekiem. Nawet jemu zdarza się popełnić mniejsze lub większe błędy. Co dzieje się w takiej sytuacji?

Problemy na dalszym etapie funkcjonowania spółki

Gdy referendarz w odpowiednim momencie nie zauważy błędu… problem może urosnąć. W skrajnych sytuacjach, spółka po latach funkcjonowania może się dowiedzieć, że istnieje olbrzymi problem z jej umową. Takie błędy mogą w skrajnych sytuacjach doprowadzić do konieczności podjęcia czynności naprawczych albo nawet na przykład uniemożliwić transakcję sprzedaży spółki.

Spółka internetowa

Jak już pisaliśmy, umowa spółki komandytowej może zostać zawarta też przez internet. W takim przypadku jej przyszli wspólnicy powinni zarejestrować się na portalu udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dysponować podpisami zaufanymi lub kwalifikowanymi.

Umowa zawarta w ten sposób ma bardzo ograniczone możliwości. Wspólnicy mogą na zasadzie formularza wybierać jej określone postanowienia i nie mogą jej dowolnie modyfikować. Portal S-24 czasy swojej świetności ma już dawno za sobą. Jego funkcjonowanie pozostawia wiele do życzenia, a strona często się zacina.

W przypadku zawieranej przed notariuszem umowy spółki komandytowej to właśnie notariusz wylicza i pobiera podatek PCC od jej zawarcia. Jeśli wspólnicy zawierają umowę przez internet, powinni zrobić to samodzielnie i zapłacić podatek w terminie 7 dni od podpisania formularza.

Podsumowanie

  • Umowa spółki komandytowej może być zawarta przez dowolne osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  • W spółce po jej zawiązaniu powinni występować komplementariusze i komandytariusze.
  • Umowa spółki komandytowej musi regulować wymienione przez ustawę kwestie.
  • Jeśli wspólnicy nie spełnią warunków związanych z umową, sąd rejestrowy powinien odmówić wpisu spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców. W przypadku, jeśli przeoczy jakieś wady umowy, konsekwencje mogą być jeszcze większe.
  • Wspólnicy mogą zawrzeć umowę spółki komandytowej przez internet. Ta możliwość ma jednak liczne ograniczenia, których nie da się obejść inaczej, niż tylko podpisując umowę spółki przed notariuszem.

FAQ

W jakiej formie powinna być zawarta umowa spółki komandytowej?

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Poza sytuacją, w której zostaje zawarta przez internet, brak dochowania tej formy powoduje jej nieważność. Więcej o tym pisaliśmy w naszym tekście.

Czy umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a w przeciwnym wypadku jest nieważna. Wyjątkiem jest tylko zawarcie umowy spółki przez internet. To rozwiązanie ma jednak wiele wad. Więcej o tym pisaliśmy w naszym tekście.